REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Operatorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem aromatone.eu jest firma MB Elix sp. z oo sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000302226, NIP: 9151737625, REGON: 020713629, adres e-mail: email@aromatone.eu, telefon: +48 71 3878533

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje umowne:
1.1.1 Sklep Internetowy Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem aromatone.eu
1.1.2 Klient (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą
1.1.3 Konsument Konsument w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego
1.1.4 Przedsiębiorca Przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 ust. 1 Kodeksu cywilnego
1.1.5 Usługodawca MB Elix sp. z oo sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000302226, NIP: 9151737625, REGON: 020713629
1.1.6 Kodeks cywilny Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.7 Ustawa o prawach konsumenta Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020, poz. 287 ze zm.).
1.1.8 Usługa Elektroniczna Konto, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, oznaczony indywidualnym loginem (adresem poczty elektronicznej Klienta) i hasłem podanym przez Klienta, w którym przechowywane są podane przez Klienta dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach. Klienta w Sklepie internetowym. Aby edytować ten dokument, zasubskrybuj DeepL Pro. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.DeepL.com/pro.
1.1.9 Regulamin Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego
1.1.10 Usługa Elektroniczna Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy
1.1.11 Usługa Elektroniczna Newsletter, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznie treści kolejnych informacji o Produktach i Usługach Sklepu Internetowego.
1.1.12 Umowa Sprzedaży Umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na podstawie Regulaminu, opisana w pkt. 6 Regulaminu
1.1.13 Umowa o korzystanie ze Sprzętu Umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem podlegająca Regulaminowi, opisana w pkt. 7 Regulaminu
1.1.14 Umowa Abonamentowa Umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na podstawie Regulaminu, opisana w pkt. 8 Regulaminu
1.1.15 Zamówienie Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
1.1.16 Produkt Dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży lub Umowy Abonamentu
1.1.17 Urządzenie Dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży lub umowy o korzystanie z Urządzenia
1.1.18 Formularz Rejestracji Formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta
1.1.19 Formularz Zamówienia Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Księgarni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków zawieranej Umowy w postaci rodzaju Umowy, sposobu dostawy i płatność

  • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (z wyjątkiem pkt 12 Regulaminu), jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.
  • Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszego Regulaminu w oparciu, w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.aroamtone.eu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo wglądu do ich treści oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.

2. Usługi Elektroniczne

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie. Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony, jeżeli Klient założył Konto. W przypadku braku aktywności przez okres dłuższy niż 5 lat Konto zostanie automatycznie usunięte. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga zakładania Konta i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych czynności – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia. - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, adres e-mail, kontakt numer telefonu i dane dotyczące zawartej Umowy: Produkt(y), ilość Produktu(ów), miejsce i sposób dostawy Produktu(ów), sposób płatności, rodzaj zamawianej usługi. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej. Jeżeli chcesz zawrzeć Umowę o Korzystanie z Urządzenia lub Umowę Subskrypcji, utworzenie konta jest obowiązkowe.
2.1.3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest świadczona nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia za jej pośrednictwem albo wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jej pośrednictwem przez Klienta.
2.1.4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, ewentualnie numeru telefonu, na który Newsletter ma być przesyłany. Możliwe jest także zapisanie się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas zakładania Konta – z chwilą założenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.5. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z Newslettera (rezygnacja z Newslettera) poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy

2.2. W celu korzystania z usług Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie przez Klienta wymagań technicznych umożliwiających współpracę z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, tj. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; aktualna przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox; Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320x480; włączyć w przeglądarce niezbędne pliki cookies i JavaScript.

2.3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz wykorzystywania pozyskanych danych do celów niezgodnych z prawem.

2.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

2.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli informacje podane w Serwisie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte w tej Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, kompletnymi lub aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach znajdujących się na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Informacje zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.6. Sklep Internetowy może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne nie muszą być aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Sklepu Internetowego w każdym czasie. Klient wyraża zgodę na monitorowanie zmian zachodzących w Sklepie Internetowym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność wyglądu lub opisu Produktu lub Urządzenia prezentowanego w Serwisie z Produktem lub Urządzeniem dostarczonym Klientowi.

2.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, bezpieczeństwo lub przerwy w świadczeniu Usług, w szczególności Usług Elektronicznych.

3. Zawieranie Umów
3.1. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu, niezależnie od rodzaju Umowy, która ma zostać zawarta.
3.2. Cena Produktu lub Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie PLN/EUR/GBP i zawiera podatki. Całkowita cena zawierająca podatki Produktu lub Usługi będącej przedmiotem Zamówienia, a także koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz inne koszty, a gdy nie da się ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także z chwilą wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
3.3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.4. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i późniejsze przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Usługodawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającej co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia Zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki „spam” w swojej skrzynce pocztowej lub o kontakt z Usługodawcą. Wiadomość e-mail zostaje wysłana dopiero po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia wpłaty. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykonania rozmowy telefonicznej w celu sprawdzenia woli Klienta związania się Umową.
3.5. Usługodawca może zaproponować zawarcie Umowy Sprzedaży, Umowy o Korzystanie z Urządzenia lub Umowy Abonamentowej na konkretny Produkt, według własnego uznania.
3.6. Treść zawieranej Umowy zostaje utrwalona, ​​zabezpieczona i udostępniona Klientowi poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4. Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

4. Sposoby i terminy płatności za Produkt


4.1. Usługodawca może udostępnić Usługobiorcy następujące sposoby płatności za Umowę za wszystkie Produkty i Usługi. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępnych możliwości płatności, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego.

4.1.1. Płatność przy odbiorze przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”);
4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy („Przedpłata na konto (Pro forma)”) na podstawie faktury pro forma przesłanej drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem płatności.

4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartami płatniczymi za pośrednictwem usług płatniczych

4.1.3.1. Rozliczenie transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą odbywa się zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów płatniczych. Usługi płatności elektronicznych i kart płatniczych świadczone są:
4.1.3.2. PayPal – dostępny pod adresem https://www.paypal.com/
4.1.3.3. Naszywka – dostępna na https://stripe.com/


4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem („Przedpłata na konto (Pro forma)”) Klient zobowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy oraz w terminie wskazanym na przesłanej fakturze pro forma. Termin płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu zakupu, chyba że ustalono inaczej z Klientem.
4.2.2. W przypadku płatności elektronicznej lub karty płatniczej Klient dokonuje płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy.
4.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze.
4.2.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności z odroczoną płatnością („Płatność przy odbiorze towaru (FV)”) – formę płatności dostępną wyłącznie dla Klientów będących Przedsiębiorcami, Klient obowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy oraz w terminie wskazanym na faktura przelewowa dostarczona wraz z zamówieniem lub przesłana drogą elektroniczną. Termin płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu zakupu, chyba że ustalono inaczej z Klientem.

5. Dostawa i odbiór Produktu
5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) wskazywane są Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się. przez Umowę.
5.2. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
5.2.1. Przesyłka kurierska, płatność przy odbiorze
5.2.2. paczka
5.2.3. dostawa pocztowa.
5.3. Wybrane sposoby dostawy i płatności mogą nie być dostępne dla całego Zamówienia ze względów technologicznych, logistycznych (np. przekroczenie dopuszczalnej wielkości lub wagi Zamówienia) lub dodania Produktu do Zamówienia, co wyklucza zastosowanie określonego sposobu. Dostępne opcje Zamówienia widoczne są w Formularzu Zamówienia.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Początek terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy
5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub z odroczoną płatnością – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

6. Umowa sprzedaży

6.1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Usługodawca zobowiązuje się do sprzedaży Produktu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Ceny.
6.2. Produkty objęte Umową nie podlegają gwarancji. Urządzenia objęte są 2-letnią gwarancją po okazaniu paragonu lub faktury sprzedaży.
6.3. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, do Umowy stosuje się przepisy dotyczące sprzedaży Kodeksu Cywilnego.

7. Umowa o korzystanie z Urządzenia
7.1. W przypadku zawarcia Umowy o Korzystanie z Urządzenia Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Urządzenia Klientowi, a Klient zobowiązuje się do uiszczania Ceny w okresach miesięcznych.
7.2. Urządzenie stanowi własność Usługodawcy. Klient ponosi wszelkie opłaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia (np. za energię elektryczną). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia, w szczególności: zasilanie w energię elektryczną, warunki klimatyczne (odpowiednia temperatura, wilgotność). Warunki te są zgodne z dokumentacją techniczną Urządzenia, którą Usługodawca udostępnia na każde żądanie Klienta.
7.3. Klient zobowiązuje się do korzystania z Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowego działania, zgodnie z Instrukcją Obsługi Urządzenia. Klient zobowiązuje się także do podłączenia do Urządzenia wyłącznie Produktów oferowanych przez Usługodawcę i wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. W szczególności Klient zobowiązuje się nie zmieniać składu Produktów ani nie stosować innych płynów.
7.4. Klient nie jest uprawniony do dokonywania napraw i modernizacji Urządzenia we własnym zakresie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
7,5. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich awariach, usterkach lub uszkodzeniach Sprzętu.
7.6. Naprawa lub wymiana Urządzenia dokonywana jest przez i na koszt Usługodawcy, z zastrzeżeniem punktu 7.7 Regulaminu.
7.7. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Urządzenia lub jego części w pełnej wysokości szkody poniesionej przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do obciążenia Klienta kosztami naprawy Sprzętu w przypadku stwierdzenia, że ​​szkoda powstała w szczególności na skutek:
7.7.1. dowolne naprawy lub modernizacje dokonane przez Klienta;
7.7.2. celowe zniszczenie Urządzenia;
7.7.3. uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać podczas prawidłowej pracy Urządzenia;
7.7.4. Brak powiadomienia Usługodawcy o awariach, usterkach lub uszkodzeniach Sprzętu
7.8. Klient nie może bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności udostępniać Sprzętu pod jakimkolwiek tytułem prawnym osobie trzeciej.
7.9. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy o Korzystanie z Urządzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
7.9.1. Zwłoka Klienta w płatnościach za dwa pełne okresy
7.9.2. Klient oddaje urządzenie osobie trzeciej do używania lub podnajmu
7.9.3. Świadome uszkadzanie, uszkadzanie lub niszczenie Sprzętu
7.9.4. Używanie Urządzenia w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi Urządzenia
7.10. Usługodawca może rozwiązać Umowę w każdym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
7.11. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o Korzystanie ze Sprzętu nie wcześniej niż przed upływem 1 miesiąca i wyłącznie z ważnych powodów.
7.12. Niezwłocznie po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy Klient zwróci Sprzęt w stanie nie gorszym niż wskazywałby na jego normalne użytkowanie. Zwrot musi nastąpić zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 9 Regulaminu.
7.13. W przypadku, gdy Klient nie ma możliwości zwrotu Sprzętu lub zwróci go w gorszym stanie, niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, Klient zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy kwotę za przywrócenie Sprzętu.
7.14. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, do Umowy Korzystanie z Sprzętu stosuje się przepisy najmu Kodeksu Cywilnego.

8. Umowa Subskrypcyjna
8.1. W przypadku zawarcia Umowy Abonamentowej Usługodawca zobowiązuje się do comiesięcznego dostarczania Subskrybowanego Produktu danej kategorii, a Usługobiorca zobowiązuje się do odbioru Produktu i zapłaty Ceny.
8.2. Płatność i dostawa Produktu następuje w trybie miesięcznym. Zastosowanie mają postanowienia ust. 4 i 5 Regulaminu.
8.3. Możliwość zawarcia Umowy Subskrypcyjnej ograniczona jest do wybranych Produktów, wskazanych w Sklepie Internetowym. Klient może wybrać rodzaj Abonamentu zgodnie z opcjami wskazanymi w Sklepie Internetowym, ograniczając się do wyboru Produktu z tej samej kategorii:
8.3.1. Wybór zapachu – umożliwia Klientowi dokonanie wyboru Produktu co miesiąc, najpóźniej w dniu wpłaty zaliczki poprzez dokonanie wyboru w Koncie Klienta. W przypadku braku wyboru Produktu Usługodawca zastrzega sobie prawo do samodzielnego wyboru Produktu.
8.3.2. Zaskocz mnie! - umożliwia Usługodawcy swobodny wybór Produktu, który ma być dostarczony.
8.4. Umowa zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy. Umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny okres 24 miesięcy. Jeżeli Usługobiorca nie chce przedłużać Umowy, zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę drogą elektroniczną najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem Umowy.
8,5. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się postanowienia Rozdziału 6 Regulaminu.

9. Zwroty
9.1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 9.8 Regulaminu. 9 ust. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
9.1.1. Pisemnie na adres: MB Elix sp. z oo sp. k. ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław 9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: email@aromatone.eu
9.2. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w Załączniku nr 1. Konsument lub PrzedsiębiorcaKonsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
9.3.1. Dla Umowy Sprzedaży – od objęcia w posiadanie danego Produktu przez Konsumenta, Przedsiębiorcę-Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczany osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
9.3.2. Dla Umowy Subskrypcyjnej – od objęcia w posiadanie pierwszego Produktu;
9.3.3. Dla Umowy używania Sprzętu – od dnia objęcia Sprzętu w posiadanie przez Konsumenta.
9.3.4. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
9,5. Usługodawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta z żadnymi kosztami. Konsument. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do czasu otrzymania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta Produktu z powrotem lub Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument przedstawił dowód zwrotu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.6. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mogą zwrócić Produkt na adres: MB Elix sp. z oo sp. k. ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław
9.7. Konsument i Przedsiębiorca-Konsument ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9,8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument:
9.8.1. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi dodatkowych kosztów poniesionych przez ich.
9.8.2. Konsument i Przedsiębiorca-Konsument ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Klient może skorzystać z możliwości bezpłatnego zwrotu Produktu dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.
9,9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że ​​po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia są Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte lub w jakikolwiek sposób naruszone po dostarczeniu; (3) zawarte w drodze aukcji publicznej, (4) produkty wykonane zgodnie ze specyfikacją podaną przez Klienta;
9.10. W przypadku Umowy o Korzystanie z Urządzenia Klient zobowiązany jest zwrócić Urządzenie po rozwiązaniu Umowy. W przypadku braku zwrotu Usługodawca wyznaczy termin zwrotu i prześle informację o konieczności zwrotu na adres e-mail Klienta. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ustalenia kary umownej za brak zwrotu Urządzenia będącego przedmiotem Umowy o Korzystanie z Urządzenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnej wartości odszkodowania na zasadach ogólnych.

10. Reklamacja Produktu
10.1. Od dnia 1 stycznia 2023 roku w przypadku niezgodności produktu z Umową podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem oparte są na zasadach zawartych w Rozdziale 5a Regulaminu ustawa o prawach konsumenta.
10.2. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z Umową, tj. pozbawiony wad, chyba że zostały one bezpośrednio i wyraźnie wskazane Klientowi w opisie Produktu.
10.3. Klient może złożyć reklamację na przykład:
10.3.1. Pisemnie na adres: MB Elix sp. z oo sp. k. ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław 10.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: email@aromatone.eu
10.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu z Umową (wady); (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży (żądanie wymiany lub naprawy Produktu), żądanie obniżenia ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, jeżeli niezgodność Produktu z Umową jest istotna ; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi określone w zdaniu poprzednim mają charakter wyłącznie zalecenie i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
10,5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że ​​Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
10.6. Klient, korzystając z uprawnień wynikających z reklamacji, ma obowiązek udostępnić Usługodawcy Produkt w celu naprawy lub wymiany. Usługodawca odbierze od Klienta Produkt do jego koszyka. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji koszt odbioru Produktu ponosi Klient.
10.7. Klient może także na koszt Usługodawcy odesłać Produkt niezgodny z Umową na adres: ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław. Jeżeli ze względu na charakter Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Usługodawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji koszt odbioru Produktu pokrywa Klient.
10.8. Do Reklamacji Sprzętu i Usług Elektronicznych stosuje się odpowiednio Procedurę Reklamacji Produktu.

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
11.1. Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php i www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
11.2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługują następujące przykładowe możliwości rozpatrywania reklamacji i roszczeń:
11.2.1. Klientowi przysługuje prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartą Umowę Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Regulaminu organizacji i działania Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. (Dz. U. 2001 nr 113, poz. 1214).
11.2.2. Klient uprawniony jest do wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubowne zakończenie sporu pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Informacje o zasadach i trybie postępowania mediacyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.
11.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
11.2.4. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa stanowiąca punkt kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorstw poszukujących pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
11.3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, powstałe na tle lub w związku z umową zawartą zgodnie z niniejszym Regulaminem lub jej naruszeniem, wypowiedzeniem lub nieważnością zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym SCC Instytut Arbitrażu.
11.3.1. Siedzibą arbitrażu będzie Polska.
11.3.2. Językiem stosowanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język angielski;
11.3.3. Niniejsza umowa podlega polskiemu prawu materialnemu.

12. Przepisy obowiązujące przedsiębiorców
12.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami.
12.2. Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
12.3. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
12.4. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu lub Sprzętu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Usługodawca nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia Produktu do transportu aż do jego wydania Klientowi, a także za opóźnienie w transporcie przesyłki.
12,5. Jeżeli Produkt wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że wada lub uszkodzenie Produktu powstało w czasie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
12.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
12.7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
12.8. Roszczenia. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, ograniczona jest – zarówno za pojedyncze roszczenie, jak i za wszystkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztu dostawy za zawartą Umowę, nie więcej jednak niż tysiąc złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta jedynie za typowe szkody przewidywalne w chwili zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wobec Klienta.
12.9. Usługodawca udostępnia także możliwość płatności w formie odroczenia płatności na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT – dostępnej wyłącznie dla stałych Klientów, za uprzednią zgodą Usługodawcy.
12.10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, powstałe na tle lub w związku z umową zawartą zgodnie z niniejszym Regulaminem lub jej naruszeniem, wypowiedzeniem lub nieważnością zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym SCC Instytut Arbitrażu.
12.10.1. Siedzibą arbitrażu będzie Polska.
12.10.2. Językiem stosowanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język angielski;
12.10.3. Niniejsza umowa podlega polskiemu prawu materialnemu.

13. Postanowienia końcowe
13.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w wersji językowej polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej i hiszpańskiej. W przypadku niezgodności za wiążącą uważa się polską wersję językową.
13.2. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia Regulaminu za nieważne, niezgodne z prawem, niewykonalne lub uznane za takie przez uprawniony organ, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
13.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
13.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymogi określone w art. 384 i art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego, tj. Klient spełnił został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeżeli zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
13,5. W przypadku zawarcia umów o innym charakterze niż umowy o charakterze ciągłym (np. Umowa Sprzedaży) na podstawie niniejszego Regulaminu, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone lub złożone Zamówienia oraz zawarte, wykonane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
13.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami – przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi Konsumentami oraz od dnia 1 stycznia 2021 r. z Klientami będącymi Przedsiębiorcami-Konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2020 poz. 287, ze zmianami); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa