POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka skierowana jest do użytkowników serwisu aromane.eu. Polityka opisuje gromadzenie i wykorzystywanie danych użytkowników serwisu, które zbierane są bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii. Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Twoje dane są również przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Shopify dostępną pod adresem https://www.shopify.com/legal/privacy/app-users.

Administrator danych.

Administratorem danych zbieranych w związku z korzystaniem z Serwisu jest MB Elix sp. z oo sp. k. z siedzibą we Wrocławiu tel.: +48 71 3878533 e-mail email@aromatone.eu
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora możesz kontaktować się korzystając z powyższych danych adresowych.

Zakres zbieranych danych.

 1. Usługa umożliwia kontakt z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator zbiera dane związane z aktywnością, takie jak czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba przeglądanych stron, data i źródło odwiedzin, przeglądane produkty i dokonane transakcje, a także dane osobowe i adresowe.

Źródło danych.

Twoje dane zostały pozyskane:

 • bezpośrednio od Ciebie
 • od osoby trzeciej

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:

 • analizowania ruchu sieciowego, zapewniania bezpieczeństwa w ramach Serwisu i dostosowywania treści dla użytkowników w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania, przedstawienia żądanej oferty oraz prowadzenia korespondencji w celu rozstrzygnięcia sprawy, w oparciu o Twoją zgodę i prawnie uzasadniony interes administratora polegający na realizowaniu żądań użytkowników;
 • W celu zawierania i realizacji zamówień i umów zawartych z Tobą;
 • w celu wykonania umowy zawartej w Twoim imieniu przez osobę trzecią, a także gdy stroną tej umowy jest inny podmiot;
 • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wystawienia faktur;
 • przesyłania informacji o produktach i usługach na wskazany adres e-mail, jeśli wyraziłeś na to zgodę;
 • W celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę.

Prawo do wycofania zgody.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych kontaktując się z Administratorem. Cofnięcie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Tobą. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania Twoich danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przechowywanie danych w celu realizacji łączącej strony umowy.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 1. Podanie przez Państwa danych w celu prowadzenia sprawy jest dobrowolne, ale konieczne. Ich niezastosowanie może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie umowy. Tym samym w zakresie, w jakim przetwarzane dane są niezbędne do wykonania umowy, konieczne jest ich podanie przez Państwa.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Do przeglądania Serwisu możesz używać tzw. trybu incognito, nie przekazując Administratorowi informacji o swojej wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a co za tym idzie niepodanie danych, nie wpływa na możliwość korzystania z Serwisu.

Prawa wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Masz rację:

 • żądania od Administratora wglądu do Twoich danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • Żądania od Administratora sprostowania lub zmiany Twoich danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • Żądania od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto Twoje dane mogą być udostępniane kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwerowi pocztowemu, kancelariom prawnym i innym podmiotom w granicach prawa.

Czas przechowywania danych

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu związanego z realizacją zawartej przez Ciebie lub w Twoim imieniu umowy, przetwarzanie Twoich danych będzie trwało przez cały okres obowiązywania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń stron związane z umową.

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, w tym zgody marketingowej, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody, a następnie do upływu terminu przedawnienia stron.

Dane związane z analizą ruchu w sieci, gromadzone za pomocą plików cookie i podobnych technologii, mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ważności pliku cookie. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, zatem czas przechowywania danych będzie równy czasowi potrzebnemu administratorowi do realizacji celów gromadzenia danych, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Stosowanie plików cookies i podobnych technologii

Strona umożliwia zbieranie informacji o użytkownikach za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii, których użycie najczęściej wiąże się z instalacją tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputerze, smartfonie itp.). Informacje te służą do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrast, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętywania hasła (za zgodą), zbierania informacji o urządzeniu użytkownika i jego/ jej wizyty ze względów bezpieczeństwa, ale także w celu analizy odwiedzin i personalizacji treści.

Informacje uzyskane za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu ani nie są wykorzystywane przez Administratora w celu ich identyfikacji.

Użytkownik ma możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała określone rodzaje plików cookies i innych technologii, określając np., że dozwolone będą tylko te, które są niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony. Większość przeglądarek domyślnie dopuszcza używanie wszystkich plików cookies, jednak użytkownik ma w każdej chwili możliwość zmiany tych ustawień, a także może usunąć już zainstalowane pliki cookies. Każda przeglądarka umożliwia to poprzez jedną z opcji dostępnych w ustawieniach lub preferencjach.

Masz także możliwość korzystania z serwisu w tzw. trybie incognito, który blokuje zbieranie danych o Twojej wizycie.

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tj. z domyślną akceptacją plików cookies i podobnych technologii, oznacza zgodę na ich wykorzystywanie w celach określonych powyżej. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji w celach marketingowych.